A Balatoni Szociális Társulás pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Alapszolgáltatási Központ intézményvezető

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Balatoni Szociális Társulás fenntartásában lévő önállóan működő Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakmai munka irányítása, koordinálása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény zavartalan működésének biztosítása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonkeresztúr

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Balatoni Szociális Társulás által fenntartott Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 10 településen látja el a szociális alapellátásokat, valamint két település esetében mini bölcsődei szolgáltatást.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás 5 éves időtartamra szól. Postai úton, a pályázatnak a Balatoni Szociális Társulás címére zárt borítékban, 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: ASZI Központ– intézményvezető. Álláshellyel kapcsolatban Kovács József társulás elnökénél, a 06 30 436 1472 telefonszámon lehet érdeklődni.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., • a15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I Rész 1. pontjában előírt szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I Rész 1. pontjában előírt, szakképzettség
 • a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése szerint legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet 6.§ szerinti vezetőképzés
 • magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.25. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a Balatoni Szociális Társulás Tanácsa bírálja el.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: A Balatoni Szociális Társulás tagönkormányzatainak honlapján: – Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Szőkedencs, Tikos, Vörs

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01.