Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatokat megismeréséhez és terjesztéséhez.”A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) az önkormányzati hivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

I. Szervezeti, személyzeti adatok
ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata:

Székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Postai címe: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
Telefonszáma: +3685377010, +3685377460
E-mail címe: polgarmester@balatonszentgyorgy.hu
Honlap: balatonszentgyorgy.hu

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal:

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
Postai címe: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.91.
Telefonszáma: +3685377010, +3685377108
E-mail címe: titkarsag@kohbsztgy.hu

Honlapok:

http://balatonszentgyorgy.hu
http://fonyed.hu
http://hollad.hu
http://szegerdo.hu
http://szokedencs.hu
http://tikos.hu
http://vors.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A körjegyzőség létszáma: 16 fő

 • Jegyző 1 fő
 • Aljegyző 1 fő
 • Igazgatási, titkársági munkakörben 4 fő
 • Adóügyi munkakörben 2 fő
 • Pénzügyi, költségvetési munkakörben 6 fő
 • Építéshatósági, műszaki munkakörben 2 fő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Simon-Kádár Kamilla jegyző
Telefonszáma: +3685377010, +3685377108
E-mail címe: jegyzo@kohbsztgy.hu

Cziráki Zoltán aljegyző
Telefonszáma: +3685377010, +3685377108
E-mail címe: aljegyzo@kohbsztgy.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Általános ügyfélfogadási rend

Hétfőn: 8.00-12.00 óráig
Kedden: 13.00-16.00 óráig
Szerdán: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig
Csütörtökön: 12.00-16.00 óráig
Pénteken: NINCS ügyfélfogadás

Farkas László Nándor polgármester:
Hétfőn 10.00-12.00 óráig

Simon-Kádár Kamilla jegyző:
Szerdán 8.00-12.00 óráig

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A képviselő-testület létszáma 7 fő.

Polgármester:
Farkas László Nándor

Alpolgármester:
Hetényi Tamás Péter

Nem képviselők közül választott alpolgármester:
Besenczki Józsefné

Képviselők:
Ángyán Attiláné
Futó Lajos
Horváth Gyöngyi Margit
Nagy Lajos
Országh Béla András

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Nincs

 

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Nincs

 

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Nincs

 

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Nincs
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Nincs

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Neve: Somogy Vármegyei Kormányhivatal
Székhelye: Kaposvár
Postai címe: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefonszám: +36-82/502-600
Fax száma: +36-82/502-603
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Nincs
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el:

a) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,

b) társadalmi szervezetek, önszerveződő közösségek támogatása.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 1.      Anyakönyvi ügyek

2.      Adóügyek

3.      Pénzügyek

4.      Szociális ügyek

5.      Településüzemeltetési ügyek

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) jogszabályhely: az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet

Központi Címregiszter (KCR)

Személyi adat és lakcímnyilvántartó rendszer (SZL) jogszabályhely: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 8.§ (1)

Népességnyilvántartó rendszer (Vizuál Regiszter 4)

Ingatlanvagyon kataszter
Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nincs
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Rendeletek
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Előterjesztések
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Közérdekű információk
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Pályázatok
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Belső ellenőr éves beszámolója (feltöltés alatt)
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzata

Címe (hivatalos levelezési cím): 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi utca 91.

Honlapjának elérhetősége: www.balatonszentgyorgy.hu

Telefonszáma: +36 85 377108

Adószáma: 15396547-2-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 396541

Képviselője neve: Farkas László Nándor

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László

Adatvédelmi felelős elérhetősége: fentos@fentos.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: balatonszentgyorgy.hu

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújhat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerésére igényt kell benyújtani, mely az alábbi módokon lehetséges:

–          Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben:

  • Személyesen ügyfélfogadási időben: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
  • Telefonon ügyfélfogadási időben a +36 85 377 010 telefonszámon
  • Elektronikus igénybejelentést esetén: titkarsag@kohbsztgy.hu

 

–          Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni:

  • Személyesen: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
  • Postai úton: Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal, 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Népességstatisztika (feltöltés alatt)
(forrás: ksh.hu)A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi összefoglaló adatai:Határozatok száma: 216 db, hatósági bizonyítvány: 93 db, végzések száma: 1 dbA Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi összefoglaló adatai:Határozatok száma: 986 db, végzések száma: 0 dbNegyedéves beruházásstatisztikai jelentés (KSH)Ügyiratforgalmi statisztika
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Nincs
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelések

Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés

Testületi üléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Különös közzétételi listák

Az önkormányzat nem rendelkezik egyedi közzétételi listával.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével Nincs
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nincs
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Nincs
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nincs
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Nincs
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege Nincs
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Nincs
III. Gazdálkodási adatok
ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Éves költségvetés
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatási adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  Támogatottak listája
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szeződések_Balatonszentgyörgy_nettó_5_milliót_meghaladó
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nincs
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Nincs
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Feltöltés alatt
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) KÖZBESZERZÉSI TERV Bsztgy 2023

KÖZBESZERZÉSI TERV Bsztgy 2022 NEMLEGES

KÖZBESZERZÉSI TERV Bsztgy 2021

KÖZBESZERZÉSI TERV Bsztgy 2020