Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat

Címe (hivatalos levelezési cím): 8710 Balatonszentgyörgy,  Berzsenyi  utca 91.   

Honlapjának elérhetősége: www.balatonszentgyorgy.hu

Telefonszáma: +36 85 377108

Adószáma: 15396547-2-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 396541

Képviselője neve: Farkas László Nándor

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László   

Adatvédelmi felelős elérhetősége: fentos@fentos.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.balatonszentgyorgy.hu

Magatartási kódex elérhetősége:

 

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Speciális étkezés biztosítása

Adatkezelés leírása: A nevelési-oktatási intézményekben minden, szakorvos által igazoltan diétás étkezést igénylő személynek az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. A diétás étrendet az intézmény úgy is biztosíthatja, hogy ha főzőkonyháján vagy az intézményt ellátó közétkeztetőnél nem biztosítottak a diétás ételek előállításához szükséges személyi, tárgyi, műszaki feltételek, azt más, ilyen feltételekkel rendelkező közétkeztetőtől rendeli meg. Kérelem, igény elbírálását követően a jogalap megváltozik, az adatkezelés közérdekű/közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a meghatározott ideig. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Szolgáltatást igénylő

Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Igénylő neve: 1 év; Igénylő lakóhelye: 1 év; Igénylő elérhetősége: 1 év; Kiskorú gyermek esetén a szülő, gondviselő neve: 1 év; Kiskorú gyermek esetén a szülő, gondviselő lakóhelye: 1 év; Kiskorú gyermek esetén a szülő, gondviselő elérhetősége: 1 év; Igénylő orvosi szakvélemény másolata: 1 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)

Címzettek: Étkeztetést biztosító részére.

Az adatkezelés célja: Szociális kérelmek

Adatkezelés leírása: Kérelem alapján történő, törvényben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozóan kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, Helyi rendelet, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ügyfél részére nem állapítható meg szociális ellátás.

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező ügyfél neve, születési neve: 15 év; Kérelmező születési helye, ideje: 15 év; Kérelmező ügyfél anyja neve: 15 év; Kérelmező ügyfél Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 15 év; Kérelmező ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye: 15 év; Kérelmező ügyfél aláírása: 15 év; Kérelmezővel azonos lakcímen élő személyek neve, születési helye és ideje, anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele, rokoni kapcsolat, családi állapota, foglalkozása: 15 év; Jövedelmi adatok, egy főre eső havi jövedelem: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Ipar-kereskedelmi szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: Önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű elektronikus támogatása, az adatok nyilvántartása, az ügyek elektronikus úton történő intézésének, a jogszabályokban meghatározott KSH és egyéb rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások, közzétételi feladatok elektronikus úton történő személyes adatok kezelése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre (pl. adatszolgáltatás). Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Szakrendszerbe beérkező magánszemélyek személyes adatai

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Adó szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: A települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, pótlékok, bírságok, a közigazgatás hatósági eljárási illeték elszámolása, kezelése, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése során kezelt személyes adatok rögzítése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az irat megőrzésének ideje függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve; Adózó anyja neve; Elektronikus ügyintézésnél cégkapu, ügyfélkapu azonosító; Adózó adóazonosító jele, adószáma

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez

Adatkezelés leírása: A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lap benyújtása a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. A Korm. határozat 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése. Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat elektronikus úton. Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közműszolgáltatóktól is. Az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  alkalmazásával, 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Rezsicsökkentési támogatás nem vehető igénybe.

Érintettek: Kérelmet benyújtó nyilatkozó

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Nyilatkozó neve, születési neve; Nyilatkozó születési helye, ideje; Nyilatkozó anyja neve; Nyilatkozó lakóhelye; Nyilatkozó tartózkodási helye; Nyilatkozó Igénybejelentés szerinti ingatlan címe

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatkezelés jellege: Közös adatkezelés

További adatkezelő(k): BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv (1903 Budapest, Pf.: 314), Belügyminisztérium (1903 Budapest, Pf.: 314)

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Adók módjára történő behajtások

Adatkezelés leírása: Befizetések, adótartozások behajtása, végrehajtása, adók módjára behajtandó köztartozások iratai során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adók módjára történő behajtása nem lehetséges.

Érintettek: Ügyfél, behajtást kérő

Adatok forrása: Adózók törzsadat nyilvántartása

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve: 10 év; Adózó anyja neve: 10 év; Adózó születeési helye, ideje: 10 év; Adózó adószáma vagy adóazonosító jele: 10 év; Adózó ügyfélkapu, cégkapu adatai: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Végrehajtást indító közjegyző iroda

Az adatkezelés célja: Gazdálkodási szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az államháztartás szervezeteinek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek ellátásának biztosítása során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Szakrendszerbe beérkező magánszemélyek személyes adatai

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Helyi rendeletben szabályozott rendszeres saját ellátások

Adatkezelés leírása: Önkormányzat által biztosított rendszeres segélyek biztosítása, étkezési térítés hozzájárulás során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kérelmező részére a helyi rendeletben meghatározott rendszeres segély nem állapítható meg.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Támogatásban részesülő neve, születési neve: 2 év; Támogatásban részesülő születési helye, ideje: 2 év; Támogatásban részesülő anyja neve: 2 év; Támogatásban részesülő lakó- és tartózkodási helye: 2 év; Támogatásban részesülő számlaszáma: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Helyi adóbevallás, adókivetés és a hozzá kapcsolódó ügyek

Adatkezelés leírása: Iparűzési-, gépjármű-, kommunális- és építményadó valamint az ide tartozó adóellenőrzés, adategyeztetés, adókivetés, túlfizetés, téves befizetés, adókedvezményi-mentességi ügyek során keletkezett személyes adatok kezelése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az Önkormányzat az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Adózó, egyéb társhatóságok

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve: 15 év; Adózó anyja neve: 15 év; Adózó születési helye, ideje: 15 év; Adózó adóazonosító jele, adószáma: 15 év; Elektronikus ügyintézésnél cégkapu, ügyfélkapu azonosító: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adatkérés esetén

Az adatkezelés célja: Köztemetés eljárás

Adatkezelés leírása: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik az ehhez kapcsolódó személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  III. Fejezet , 48.§, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Kérelmező, temetésre kötelezett, elhunyt élő szülei

Adatok forrása: Elhalálozás helye szerinti anyakönyvvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Elhalt személyre vonatkozó adatok: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett neve, születési neve: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett születési helye, ideje: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett anyja neve: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett lakóhye, tartózkodási helye: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett állampolgársága: 25 év

Különleges személyes adatok: Halottvizsgálati bizonyítványban meghatározott adatok: 25 év (9. cikk (2) c pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Nem pályázati forrásból kötött beszerzést megvalósító vállalkozási szerződések

Adatkezelés leírása: Nem pályázati forrásból kötött, beszerzést megvalósító vállalkozási szerződésekkel, a szerződés előkészítésével, megrendelés visszaigazolásával, ill. a szerződés teljesítésével, dokumentálásával kapcsolatos személyes adatok kezelése.   Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén szerződés nem köthető.

Érintettek: Vállalkozó, magánszemély

Adatok forrása: Szerződés érintettjei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok  (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve): 10 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 10 év; Beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Közterületen alkalmazható bírság ügyek

Adatkezelés leírása: Önkormányzati közterületen alkalmazható, parkolással, engedély nélküli behajtással, köztisztasági szabálysértéssel a köztisztaság védelme, közterületek, közforgalom érdekében helyszíni bírság ügyei során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Eljárás nem kezdeményezhető.

Érintettek: Intézkedés és eljárás alá vont személy

Adatok forrása: Eljárás alá vont személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve): 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Illetékes rendőrkapitányság

Az adatkezelés célja: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások, alapfeladatok biztosítására: a települési önkormányzat bel- és külterületén élő lakosság napi szolgáltatási gondjainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatások igénybevétele, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése során a személyes és különleges adatok kezelése. Adatkezelés a szolgáltatás befejezésének idejéig tart. A falugondnok tevékenységét tevékenységnaplóban kell dokumentálni a keletkező személyes adatokat. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. Fejezet, Szociális szolgáltatások I. cím Az ellátások formái 57. § (1), és a II. cím, Alapszolgáltatások 60. §; helyi rendelet, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szolgáltatás nem vehető igénybe.

Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy

Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybe vevő neve: 0 év; Szolgáltatást igénybe vevő aláírása: 0 év

Különleges személyes adatok: Szolgáltatás nyújtásához szükséges (esetenként különleges) személyes adatok: 0 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Települési címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Magánszemély a település címerére, zászlajára és névhasználatára vonatkozó, helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló, Képviselő-testület rendelete alapján, kérelmet nyújthat be a címer, zászló vagy névhasználatra. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Képviselő-testület helyi rendelete

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a kérelmet a Képviselő-testület elutasítja.

Érintettek: Ügyfél, Szervezet jogi képviselője

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező neve, születési neve: 5 év; Kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Levéltár

Az adatkezelés célja: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok

Adatkezelés leírása: Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti célú pályázatok, támogatások, Bursa Hungarica és egyéb ösztöndíjak során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 78.§, 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, 1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól,  451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, adatvédelmi rendelkezések

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a közfeladat nem végezhető el.

Érintettek: Pályázatot benyújtó személy

Adatok forrása: Pályázatot benyújtó személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Pályázatot benyújtó személy neve: 5 év; Pályázatot benyújtó személy lakcíme: 5 év; Pályázatot benyújtó személy adóazonosító jele: 5 év; Pályázatot benyújtó személy születési helye, ideje: 5 év; Pályázatot benyújtó személy anyja neve: 5 év; Pályázati adatlapban szereplő egyéb adatok: 5 év; Aláírás: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Geoview System Kft. (1134 Budapest Váci út 35/C 5. emelet)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Pályázatot kiíró támogatáskezelő.

Az adatkezelés célja: Települési, területi polgári védelmi szervezet megalakítása

Adatkezelés leírása: Települési, területi polgári védelmi szervezet létrehozásával, működtetésével kapcsolatos adatkezelés. A természetes személy adatainak kezelése, a személyi állomány nyilvántartása, beosztó határozat, feladatellátás, polgári védelmi kötelezettség és ezzel összefüggő adatszolgáltatási, megjelenési, szolgálatteljesítési céljából.  A területi, települési illetve a munkahelyi polgári védelmi szervezetek felépítésének létszámának indokoltságát az illetékes igazgató, kirendeltségvezető és a gazdálkodó szerv vezetője legalább háromévente felülvizsgálja, és intézkedik a szükséges módosítások átvezetésére. Az adatkezelés a megszüntető határozat hatályba lépésével 3 éven belül megszűnik, a beosztó határozat jogerőre emelkedése és a hivatásos katasztrófavédelmi területi szerve tájékoztatása után törölni kell.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §, 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név): 3 év; Anyja neve: 3 év; Születési helye, ideje: 3 év; Személyi igazolvány száma: 3 év; Lakóhelye: 3 év; Neme: 3 év; Telefonszám: 3 év; Elektronikus levélcím: 3 év; Tartózkodási helye: 3 év; Munkahely megnevezése, szervezeti beosztása: 3 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az adatkezelés célja: Polgári védelmi terv

Adatkezelés leírása: A települést átfogó polgári védelmi terv és adattár készítése során a beosztott személyek adatainak kezelése a kiértesítő és riasztási tervben, a kijelölt befogadó és melegedő helyek tervezetében és egyéb kapcsolódó tervekben, nyilvántartásokban. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Magyarország Alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §, 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről 3. § (3), 20. § (1) 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név); Anyja neve; Születési hely és idő; Személyi igazolvány szám; Lakcím, értesítési cím; Adóazonosító jel; Telefonszám

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése

Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig. A közérdekű adatok az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 28. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatigénylés nem lehetséges.

Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett

Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve: 2 év; Adatigénylő lakcíme: 2 év; Adatigénylő aláírása: 2 év; Adatigénylő egyéb elérhetősége: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Közterület foglalási- és használati engedély

Adatkezelés leírása: Közterület foglalási- és használati engedélyezési eljárás során történő személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja és az irat selejtezéséig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 19. §, Helyi rendelet, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat során az engedély nem adható ki.

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező neve: 5 év; Kérelmező születési helye, ideje: 5 év; Kérelmező anyja neve: 5 év; Kérelmező lakcíme: 5 év; Kérelmező elérhetősége: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) részt vevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készítése, fénykép készítés, dokumentálás, a résztvevők, a közösség tagjai számára sokszorosítás céljából. A fényképek, videófelvételek közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Cselekvőképtelen jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek elkészítéséhez adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:11-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről nem készül egyéni ábrázolású fénykép, videófelvétel (kivéve tömegfelvétel).

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Honlap/webfelület üzemeltető ()

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek további felhasználása, nyilvános felületen közzététele

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek további felhasználása, nyilvános felületeken történő közzététele: az intézmény honlapján, közösségi oldalán vagy nyilvános sajtófelületen az intézmény népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása céljából. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.  A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájáruló elfogadja, hogy a hozzájárulás a nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan részben vonható vissza, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti Adatkezelőt. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:11-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású fénykép nem hozható nyilvánosságra (kivéve tömegfelvétel).

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év; Név (egyes esetekben): Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Honlap/webfelület üzemeltető ()

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Tárhelyszolgáltató ()

Az adatkezelés célja: Településképi bejelentés és eljárás

Adatkezelés leírása: Benyújtott kérelem alapján, jogszabály szerinti településképi, településrendezési bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges tervdokumentációban megadott személyes adatokat kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 2016.  évi  LXXIV. törvény a településkép védelméről, 78/2012. (XII.28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az eljárás nem indítható hiányos személyes adat nélkül.

Érintettek: Eljárást kérelmező ügyfél, tervdokumentációban megnevezett kivitelező, építész.

Adatok forrása: Eljárást kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező neve: 15 év; Kérelmező lakóhelye: 15 év; Kérelmező elérhetősége: 15 év; Építész, kivitelező neve, elérhetősége: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Kormányhivatal érintett főosztálya, osztálya

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–       az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

–       az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–       az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

–       az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

–       az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

–       amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

–       amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

–       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

–       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg  Adatnyilvántartó szoftverrel készült.

A GDPR szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.

A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk. A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek.

Az adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést – jogszerűség,- tisztességes eljárás és átláthatóság,- célhoz kötöttség,- adattakarékosság,- pontosság,- korlátozott tárolhatóság,- integritás és bizalmasság.