A 2021. évi óvodai beiratkozás az alábbi időpontban lesz:

április 27. és 29. között (kedd, szerda, csütörtök).

  A beiratkozásra várjuk azon szülőket, akiknek a gyermeke 2021. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti, mivel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8.§ (2) bekezdése szerint:

(2)* A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető, vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

(2a)* A (2) bekezdésben foglalt döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

Az óvodai beiratkozáskor (melyhez telefonos időpont egyeztetés szükséges), be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat (anyakönyvi kivonat/személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya), továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Telefonszám: 30/955-2534

Amennyiben elektronikus úton kívánnak beiratkozni, úgy az okmányok bemutatását elegendő az első óvodai napon megtenni.

Ángyán Attiláné óvodavezető