A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény feladatellátási területén ellátja a Gyvt. 39-40.§ szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítés Szt. 64.§ szerinti feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére I. Alapellátások 1. pontjában előírt képesítési előírások szerint
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális asszisztens (OKJ),
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • ezen a területen végzett szakmai tapasztalat előnyt jelent – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakmai ismeretek gördülékeny és önálló gyakorlati alkalmazása,
 • Kiváló szintű tolerancia, empátia, jó kommunikációs készség, határozottság, rugalmasság,
 • Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság ,
 • Kiváló szintű változó helyzethez való alkalmazkodóképesség, szervezőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • szakmai életutat is bemutató motivációs levél
 • jogosítvány másolata és a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja saját gépjárműve használatát a munkakör betöltéséhez
 • az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) aa) szerinti igazolás (hatósági – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi – bizonyítvány)
 • az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) ab) szerinti nyilatkozat
 • személyes adatokat is tartalmazó, fényképes szakmai önéletrajz
 • szakképzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 BALATONKERESZTÚR, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2021, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen meghallgathatja. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatot (pl. késve érkezett, nem postai úton érkezett, hiányos, stb.) a pályázatot kiíró figyelmen kívül hagyja, de minden pályázót írásban értesít a pályázatának eredményéről és a sikertelen pályázati anyagokat visszaküldi. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati folyamatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Az intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

2 fő családsegítő felvételére van lehetőség. Próbaidő: 4 hónap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 0685376296 -os telefonszámon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 27. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.