A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény feladatellátási területén ellátja a Gyvt. 39-40. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész Képesítési előírások a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére I. Alapellátások 1. pontjában előírt képesítési előírások szerint: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szociális asszisztens (OKJ),

•         angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

•         ezen a területen végzett szakmai tapasztalat előnyt jelent – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         alapszintű informatikai rendszerismeret,

•         helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű szakmai ismeretek gördülékeny és önálló gyakorlati alkalmazása,

•         kiváló szintű tolerancia, empátia, jó kommunikációs készség, határozottság, rugalmasság,

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,

•         kiváló szintű változó helyzethez való alkalmazkodóképesség, szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

•         szakmai életutat is bemutató motivációs levél,

•         jogosítvány másolata és a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja saját gépjárműve használatát a munkakör betöltéséhez,

•         személyes adatokat is tartalmazó, fényképes szakmai önéletrajz,

•         szakképzettséget igazoló oklevél másolata,

•         az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) aa) szerinti igazolás (hatósági – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi – bizonyítvány),

•         az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) ab) szerinti nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt a +3685376296-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen meghallgathatja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot (pl. késve érkezett, nem postai úton érkezett, hiányos, stb.) a pályázatot kiíró figyelmen kívül hagyja. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati folyamatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő: 4 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.