Pályázati felhívás Nyomtat
SatartlapGoogle bookmarkTwitterFacebook
2012 február 24. (péntek) 08:55

Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai pályázatot hirdetnek az általuk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretében fenntartott Dobó István Általános Iskola és Óvoda (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u.9.) intézményvezető (magasabb vezetői beosztás) ellátására, az intézményvezető magasabb vezetői megbízás betöltetlensége miatt.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.08.01-től 2017.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy Megye, Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Dobó István Általános Iskola és Óvoda munkájának koordinálása, szakmai tevékenységének tervezése, szervezése. Az intézmény szakszerű és törvényes működése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII.törvény, valamint a 138/1992./X.8./Korm.sz.rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- főiskola, pedagógus,
- vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- pedagógus szakvizsga,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személye adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.március 31.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs Községek Önkormányzatai címére történő megküldésével (8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a KSZK pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/985/1/2012., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatról az intézményt társulásban fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei (Balatonszentgyörgy-Balatonberény-Hollád-Tikos és Vörs) együttesen döntenek a jogszabályokban meghatározott vélemények figyelembe vételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012.május 31.